The peasant rises early

The peasant rises early
to plow the fields
not of his own
and then to reap
what’s left of the harvest
he has sown
with his bare hands

He rises early
so he may
stake his claim
to the bounty
promised by the land,
purloined by the lords

The peasant rises early
so somehow, he may bring food
to the table –
after setting aside
payment for rent,
taxes and usury
to the landed gentry

He rises early
so he may provide
for his family,
that society
has already
abandoned

The peasant rises early
to revolt!

(Photo from the Internet)

Spittin’ on sovereignty. More fun in the Philippines

Kayong mga walang alam sa kasaysayan

Mangmang sa kasaysayan
ang sinumang maniwalang
mapipigilan ang pagdaluyong,
ang pananagumpay,
ng paglaban
ng aping mamamayan

Ang mga estrelya sa balikat
ng mga nagtataasang Heneral,
ang mga armas pandigma
ng pasistang militar,
ay yuyuko sa kayang itumbas
ng taumbayang hindi na
nakadarama ng takot,
ng taumbayang hindi na alam
kung ano ang ibig sabihin ng hirap
at pasakit sa pakikihamok;
dahil inari na nilang
kataas-taasang tungkulin
ang pagtatanggol
sa laya nilang
malaon nang ginupo

Ano’ng panama
ng pasistang may baril
sa magsasakang
karit lamang ang bitbit?
Kung ang karit namang ito
ay mabisang ginagamit
hindi lamang sa panamin,
lalo’t higit,
sa paggapas sa ulo
ng mga palalong magkakait
sa kanila ng katarungan,
kung kinakailangan

Ano’ng saysay ng ‘bullet proof vest’
kung hindi mo man lang makita,
ni mamalayan ang dahilan
kung bakit mo ito suot?
dahil ang tunay na hukbo ng mamamayan
ay parang mga hunyangong
humahalo sa paligid ng kaparangan,
sa sukal ng mga kagubatan,
maging sa mga larangan ng labanan,
dahil wala nang mas mabisang ‘bullet proof vest’
kundi ang wagas na pagmamahal
ng masang pinagsisilbihan

Kaya’t kayong mga mangmang sa kasaysayan
nararapat lamang na matuto
sa mga maningning na aral
ni Bonifacio, ni Ho Chi Minh, ni Mao Ze Dong –
kakapit-bisig ang mga mamamayan
sila’y nagpaluhod, nagpalayas,
sa naglalakihang mga pasistang hukbo’t mga emperyo

Ano pa’t ampaw
ang ipinagmamalaki ninyong
mga ‘kontra-insurhensyang’ operasyon.
Nagawa ba nitong maampat man lamang
ang paglagablab ng deka-dekada nang
makatwirang digmang mapagpalaya?

Sa tuwing mangdudukot o papatay
kayo ng inosenteng walang kalaban-laban,
nadadagdagan ba ang inyong kapangyarihan,
o mas lalo lang humuhulas ang katangian ninyong
mga nag-komoplaheng halimaw?

Nanininiwala pa rin ba kayong
kayang ikubli sa ngalang ‘bayanihan’
ang inyong terorismo?

Kung gayon, mamangha kayo sa di mapigil-pigilang agos
ng mga bagong dugo sa rebolusyon!
Mangatal kayo sa pagpula ng mga nayon!

At bago kayo matauhan sa kasaysayang
matagal na ninyong kinukutya’t dinuduraan,
tapos nang likhain ng mga mamamayan
ang sarili nilang kasaysayan!

Mark Twain, Anti-imperialist

Mark Twain, An Anti-Imperialist, New York Herald

[New York, 10/15/1900]:

I left these shores, at Vancouver, a red-hot imperialist. I wanted the American eagle to go screaming into the Pacific. It seemed tiresome and tame for it to content itself with the Rockies. Why not spread its wings over the Philippines, I asked myself? And I thought it would be a real good thing to do.

I said to myself, here are a people who have suffered for three centuries. We can make them as free as ourselves, give them a government and country of their own, put a miniature of the American constitution afloat in the Pacific, start a brand new republic to take its place among the free nations of the world. It seemed to me a great task to which we had addressed ourselves.

But I have thought some more, since then, and I have read carefully the treaty of Paris, and I have seen that we do not intend to free, but to subjugate the people of the Philippines. We have gone there to conquer, not to redeem.

We have also pledged the power of this country to maintain and protect the abominable system established in the Philippines by the Friars.

It should, it seems to me, be our pleasure and duty to make those people free, and let them deal with their own domestic questions in their own way. And so I am an anti-imperialist. I am opposed to having the eagle put its talons on any other land.