The Davao Punch

Hindi mahalaga
kung sino ka,
kung ano ang iyong ngalan,
at katayuan sa buhay.

Basta’t naninindigan ka
para sa maliit,
bibigwasan mong walang habas
ang sinumang bumuldozer sa kanilang tahanan,

At sasapakin ng paulit-ulit
ang makukulit na magtatangkang
gibain ang nagsisikipan
ngunit minamahal nilang mga dampa;

Bayani kang ituturing
nilang mga maralita!

At sa bawat lapag ng suntok mo
sa mukha ng maangas na si Sheriff,
kasamang lumalatay ang libo-libong
kuyom at nagngangalit nilang kamao.

May lagda ang libong maralita
sa mga pasa sa kaniyang mukha.

1 Comment

  1. I don’t see anything wrong with her actions, like mention in this article, she fight for the poor and her popular Davao punch is a results of her rage as a Boyish type.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s